NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand

08 sep 2022 09:30 - 16:30 Locatie: Reehorst, Ede Evenement
Jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand

De zorg voor het kind met een globale ontwikkelingsachterstand staat deze dag centraal. Hierbij kun je denken aan een verstandelijke beperking, spraaktaalachterstand en/of motorische ontwikkelingsachterstand. Hoe kunnen we deze kinderen zo snel en zo goed mogelijk helpen? Deze dag biedt je een afwisselend programma met lezingen van deskundige sprekers. Ook ga je actief aan de slag in kleine werkgroepen.

Deze dag gaan we het hebben over wanneer en hoe je het gesprek aangaat met ouders in het
geval er vroege signalen zijn die wijzen op een ontwikkelingsachterstand. Wat zijn hierbij de
do’s en dont’s? En hoe kun je de krachten bundelen om vroeghulp vorm te geven? Wij bieden
je praktische kennis die van pas komt bij het opzetten van regionale netwerken om de zorg
voor kinderen met (vermoeden op) een ontwikkelingsachterstand optimaal vorm te geven.
Een toepasselijke casus loopt als rode draad door de middag. We zoeken antwoorden op
vragen als: hebben ouders het recht om vroegdiagnostiek te weigeren? Wat is de keerzijde
van een vroege diagnose op jonge leeftijd? Na deze ethische discussie wordt het proces
van vroegherkenning en vroeghulp stapsgewijs doorlopen aan de hand van de richtlijn,
ervaringen en onderzoek.

Hierna is het tijd zelf aan de slag te gaan waarbij je in werkgroepen samen gaat kijken naar de
zorgketen in jouw regio. Wat zijn sterktes en wat kan nog verbeterd worden?

Praat met ons mee.

Tot ziens op 8 september!

Programma

Dagvoorzitter: Wendela Leeuwenburgh, kinderarts met interesse in ethiek.

09.30 uur: Opening door dagvoorzitter
09.45 uur:  Vroegsignalering in de 0e en 1e lijn: wat doe ik met wat ik zie?
Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand waren vaak achteraf bezien al kleine
tekenen die vooruit wezen: (minimale) dysmorfiën of opvallend gedrag. Hoe maak
je de afweging om deze kleine afwijkingen te duiden en te registeren? Wat zijn
alarmsymptomen die écht om handelen vragen? 
• Heleen Eijlders, jeugdarts

10.40 uur: Pauze
11.10 uur: Diagnostiek en (toekomstige) therapie
Eenmaal gesignaleerd, hoe ziet dan een verwijspad er uit voor verder diagnostisch
onderzoek? Welk pad heeft de voorkeur? Met aandacht voor regiehouderschap.
Ook zal kort worden stilgestaan bij de huidige therapie-ontwikkelingen van
genetische aandoeningen. 
• Annette van den Elzen, kinderarts

12.05 uur: Lunchpauze
13.05 uur: Vroegdiagnostiek bij ontwikkelingsachterstand, de moraal van het verhaal
Aan de hand van enkele casus word je meegenomen in de morele vraagstukken, het
recht van ouders op het niet willen weten van een diagnose en daaruit voortvloeiend
het recht om nadere diagnostiek hiernaar te weigeren. Is dit een absoluut recht of
wordt dit recht begrensd en zo ja, waardoor? 
• Wendela Leeuwenburgh, kinderarts met interesse in ethiek

13.50 uur: Belang en belemmeringen van vroege herkenning
Waarom is vroege herkenning zo ontzettend belangrijk maar ook zo ingewikkeld?
Welke barrières komen we daarin tegen en welke strategieën zijn nodig om de drempels
te verkleinen? Daarnaast wordt een laagdrempelige oudertraining genaamd BEER
toegelicht, als voorbeeld van een interventie die ingezet kan worden ná signalering. 
• Michelle Snijder, orthopedagoog en onderzoeker

14.45 uur: Pauze
15.15 uur: Workshop: exploreren van de rol van het ketennetwerk
In kleine groepjes, onderverdeeld naar regio, ga je aan de hand van een best practice
identificeren hoe de zorgketen in jouw omgeving eruit ziet. Je onderkent sterktes in
de zorgketen maar kijkt ook naar punten waar ruimte is voor verbetering… 
• Annette van den Elzen, Michelle Snijder en Heleen Eijlders

16.15 uur: Plenaire terugkoppeling
16.30 uur: Afsluiting
 

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd.
Het online inschrijfformulier vindt u op de subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda
op www.scem.nl. Hier vindt u tevens de inschrijfvoorwaarden.

Het inschrijfgeld bedraagt: € 249,-

U kunt zich inschrijven (of uitschrijven) tot: 09 sep 2022